Vyhľadávanie

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

1.Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

MT viac než OKNÁ, s.r.o.,sídlo: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica,

IČO: 45 442 371, IČ DPH: SK2022984722

spoločnosť zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 17872/S

 

prevádzka: ŽELEZIARSTVO MT, Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

(ďalej len "predávajúci")

 

a kupujúcim, ktorým je:

zákazník kupujúci prostredníctvom e-shopov:

 www.zaluzie.zeleziarstvomt.skwww.krytky.zeleziarstvomt.skwww.madielka.zeleziarstvomt.sk

www.stropnysusiak.zeleziarstvomt.skwww.vertikaly.zeleziarstvomt.skwww.klucky.zeleziarstvomt.sk

(ďalej len "kupujúci")

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare. V prípade, že sa v čase objednávanie tovaru zmení stav objednávaného tovaru na sklade, resp. tovar nebude dostupný, predávajúci o tom bezodkladne upovedomí kupujúceho.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (zaslanie objednávky)

2.1. Zákazník si môže cez eshop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo . Po stlačení tlačidla "PRIDAŤ DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka a zákazníka presmeruje do nákupného košíka, kde zákazník môže vykonávať zmeny počtu objednaného tovaru, prípadne úplne vymazať tovar vložený do košíka.

Po každej vykonanej zmene počtu kusov objednaného tovaru je potrebné prepočítať .

V prípade, že má zákazník záujem pokračovať v nákupe, stlačí tlačidlo a vyberá si z ponuky podľa bodu 2.1.

V prípade, že má zákazník v košíku všetok požadovaný tovar, môže pristúpiť k zaslaniu objednávky stlačením tlačidla .

Zaslanie objednávky je podmienené registráciou kupujúceho.Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účel vytvorenia objednávky a faktúry a predávajúci ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať do e-shopu. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého užívateľa, aby si chránil prihlasovacie údaje, nakoľko ich poskytnutie inej osobe znamená jej vystupovanie na stránkach predávajúceho pod menom užívateľa. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude užívateľ (po tomto kroku kupujúci) informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú.

2.2. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným odoslaním objednávky kupujúcim predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky.

2.4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom

 

3. Dodacie podmienky

3.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


3.2. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré zákazník uvedie v objednávke tovaru.

 

3.3. Kupujúci si môže vybrať z dvoch spôsobov dodania:

 

a) osobný odber – bezplatne

 

b) doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. - pri objednávke do 10,00 EUR – v cene 4,00 EUR

- pri objednávke za 10,01 EUR a viac - bezplatne

 

3.4. Objednaný tovar je expedovaný do 48h od prijatia objednávky, resp. pri platbe bezhotovostným prevodom do 48h od prijatia platby.


3.4. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve, resp. objednávke. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.


3.5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

 

4. Platobné podmienky

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v odoslanej objednávke nasledovnými spôsobmi, ktoré si zvolí pri realizovaní objednávky:

 

a) formou hotovostnej platby na prevádzke predávajúceho v prípade osobného odberu,

 

b) dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby pri preberaní tovaru

 

c) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.


6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.


6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.


6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


6.5. Všetky ceny tovarov sú uvedené s DPH. Pri forme úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi v hotovosti pri preberaní tovaru.


 

5. Práva a povinnosti predávajúceho

5.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, faktúru).

5.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

5.3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

 

6. Práva a povinnosti kupujúceho

6.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

6.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.


7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

8. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

 

8.1.  Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy:

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

 

Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci upovedomiť predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením listom zaslaným poštou na adresu:

 

ŽELEZIARSTVO MT, Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

 

alebo e-mailom na adresu:

 

info@mt-okna.sk

 

Prijatie odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdím kupujúcemu e-mailom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Po odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný zaslať zakúpený tovar späť na adresu prevádzky predávajúceho:

 

ŽELEZIARSTVO MT, Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

 

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

Predávajúci následne po prevzatí a skontrolovaní tovaru bez zbytočného odkladu vráti kupujúcemu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu, najneskôr do 14 dní od prevzatia vráteného nepoškodeného a kompletného tovaru.

 

 

9. Reklamácie, reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

9.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.


9.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").


9.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.


9.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

9.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 

9.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení.
 

9.8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie začína dňom doručenia vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 

9.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.
 

9.10. V mieste určenom podľa bodu 9.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.
 

9.11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 

9.12. Predávajúci vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.
 

9.13. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.
 

9.14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 

9.15. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 

a)nepredložením dokladu o zaplatení, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

 

b)uplynutím záručnej doby tovaru,

 

c)mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

 

d)používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

 

e)neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 

f)poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

 

g)poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

 

h)poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

 

i)neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

 

j)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 

9.16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

a)odovzdaním opraveného tovaru,

 

b)výmenou tovaru,

 

c)vrátením kúpnej ceny tovaru,

 

d)vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e)písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

 

f)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 

9.17. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 

9.18. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 

9.19. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 

9.20. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 

9.21. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 

a)predávajúci zabezpečí odstránenie vady,

 

b)predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).
 

9.22. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 

a)výmenou tovaru

 

b)v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.


9.23. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
 

9.24. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.
 

9.25. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 

9.26. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 9.8 týchto všeobecných obchodným podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú vadu uplatňovať reklamáciu opakovane.
 

9.27. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

 

10. Osobné údaje a ich ochrana

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.


10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

 

 

11. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


12.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.


12.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.


12.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.


12.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

© 2014 Všetky práva vyhradené.